Privatumo taisyklės D.U.K. Prisijungti
Privatumo taisyklės

Siekdama įrodyti savo tvirtą nuostatą ginti klientų privatumą, Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ viešai atskleidžia Bendrovės „Telia Customer Service LT, UAB“ naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo metodus.

1. Siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą nuostatas, Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

1.1. Kontaktinių duomenų informacinės bazės sudarymas ir skelbimas informacijos telefonu 118 arba duomenų gavėjo prašymu išsiunčiant informaciją trumpąja (SMS) ir (arba) elektroninio pašto žinute;

1.2. Informacijos apie vykdomą privačią komercinę veiklą duomenų bazės sudarymas ir skelbimas informacijos telefonu 118 arba duomenų gavėjo prašymu išsiunčiant informaciją trumpąja (SMS) ir (arba) elektroninio pašto žinute.

2. Bendrovė, rinkdama asmens duomenis, duomenų subjektui teikia informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi) apie savo (duomenų valdytojo) rekvizitus ir buveinę; kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys; kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

3. Asmens duomenys tvarkomi tik gavus duomenų subjekto prašymą (informacijos telefonu 118, užpildžius spausdintą ar internetinėje svetainėje www.118.lt ir (arba) www.118.lt patalpintą registracijos formą) užregistruoti duomenis, kuris prilyginamas asmens sutikimui, t. y. savanoriškam duomenų subjekto valios pareiškimui tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

4. Bendrovė autentifikuoja duomenų subjektą registracijos metu trumpąja (SMS) žinute išsiųsdama patikrinimo kodą, kurį asmuo privalo nurodyti registracijos metu (žodžiu pokalbio metu arba pildydamas internetinės registracijos formą). Jei duomenų subjektas pateikia Bendrovei spausdintą registracijos formą, Bendrovė autentifikuoja duomenų subjektą perskambindama jo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

5. Registracijos metu kiekvienam duomenų subjektui Bendrovė suteikia unikalų slaptažodį. Slaptažodis leidžia autentifikuoti prisiregistravusį duomenų subjektą, kai jis kreipiasi į Bendrovę norėdamas susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis ar susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Duomenų subjekto prašymu Bendrovė išsiunčia priminimą apie slaptažodį trumpąja (SMS) ar elektroninio pašto žinute registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar elektroninio pašto adresu.

6. Duomenų subjektas turi teisę:

6.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

6.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

6.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

6.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

7. Duomenų subjektas gali susipažinti su savo asmens duomenimis:

7.1. paskambinęs telefonu 118 ir pasakęs savo vardą, pavardę, duomenų bazėje užregistruotą telefono numerį bei slaptažodį;

7.2. Bendrovės internetinėje svetainėje www.118.lt ir (arba) www.118.lt esančioje formoje nurodęs savo unikalų 118 kliento kodą bei slaptažodį;

7.3. pateikęs Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei „Telia Customer Service LT, UAB“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

9. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, pateikia atsakymą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginamos duomenų teikimo sąnaudos.

10. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į Bendrovę:

10.1. paskambinęs telefonu 118 ir pasakęs savo vardą, pavardę, duomenų bazėje užregistruotą telefono numerį bei slaptažodį;

10.2. Bendrovės internetinėje svetainėje www.118.lt ir (arba) www.118.lt esančioje formoje nurodęs savo unikalų 118 kliento kodą bei slaptažodį (duomenų subjektas turi galimybę pats pakeisti, ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis);

10.3. pateikęs Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

11. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ nedelsdama sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, asmens duomenis patikrina ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

12. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ nedelsdama sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis.

13. Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

14. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

15. Jei Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji nedelsiant sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina.

16. Jei duomenų subjektas nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ nedelsdama ir nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Duomenų subjekto prašymu Bendrovė „Telia Customer Service LT, UAB“ praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą.

17. Duomenys teikiami asmenims, skambinantiems informacijos telefonu 118 ir pateikiantiems užklausą apie duomenų subjektą (vienkartinis teikimas duomenų gavėjo prašymu).

18. Duomenų teikimo tikslas - informacijos apie duomenų subjektą teikimas jo sutikimu, susisiekimas, kontaktavimas su duomenų subjektu.

Pagal duomenų gavėjo užklausą gali būti teikiami šie duomenys:

18.1. Asmenų, norinčių skelbti savo asmeninę kontaktinę informaciją, duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas (arba jo dalis), telefono numeris; papildoma duomenų subjekto pateikta informacija: kitas telefono ryšio (fiksuoto ar judriojo) numeris, elektroninio pašto adresas, pokalbių internetu adresas (pvz.: Skype, ICQ, MSN, Yahoo);

18.2. Asmenų, norinčių skelbti informaciją apie savo vykdomą privačią komercinę veiklą, duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas (arba jo dalis), fiksuoto ar judriojo ryšio telefono numeris, vykdoma veikla (raktiniai žodžiai), informacijos skelbimo terminas; kitas telefono ryšio (fiksuoto ar judriojo) numeris, fakso numeris, pavadinimas, papildoma informacija apie teikiamas paslaugas, elektroninio pašto adresas, internetinės svetainės adresas, darbo laikas, paslaugų dokumentai (kainoraštis, sertifikatas ir pan.).

19. Asmeninė kontaktinė informacija teikiama pagal duomenų gavėjo užklausą, kurioje turi būti nurodyta: duomenų subjekto vardas ir (arba) pavardė, adresas (arba jo dalis). Duomenys gali būti skelbiami informacijos telefonu 118 (teikiant informaciją žodžiu arba duomenų gavėjo prašymu išsiunčiant informaciją trumpąja (SMS) ir (arba) elektroninio pašto žinute).

20. Informacija apie vykdomą privačią komercinę veiklą teikiama pagal duomenų gavėjo užklausą informacijos telefonu 118, kurioje turi būti nurodyta duomenų subjekto vykdoma veikla (raktiniai žodžiai) arba duomenų subjekto vardas ir (arba) pavardė, adresas (arba jo dalis). Duomenys gali būti skelbiami informacijos telefonu 118 (teikiant informaciją žodžiu arba duomenų gavėjo prašymu išsiunčiant informaciją trumpąja (SMS) ir (arba) elektroninio pašto žinute).

21. Registruodamasis duomenų subjektas pasirenka asmeninės kontaktinės informacijos skelbimo būdus informacijos telefonu 118:

21.1. Asmeninės kontaktinės informacijos (užklausa pagal vardą ir (arba) pavardę, adresą (arba jo dalį)) skelbimas padiktuojant informaciją telefonu ir (arba) atsiunčiant ją trumpąją žinute (SMS) ar elektroninio pašto žinute;

21.2. Informacijos apie vykdomą privačią komercinę veiklą (užklausa pagal vykdomą veiklą (raktiniai žodžiai) skelbimas padiktuojant informaciją telefonu ir (arba) atsiunčiant ją trumpąją žinute (SMS) ar elektroninio pašto žinute.

22. Registruodamas savo asmeninę kontaktinę informaciją duomenų subjektas gali nurodyti, kad jo duomenys informacijos telefonu 118 nėra skelbiami ir gali pasirinkti vieną iš paslaugos teikimo būdų:

22.1. užklausą pateikęs asmuo yra sujungiamas su duomenų subjektu jo nurodytu kontaktiniu telefonu;

22.2. duomenų subjektas informuojamas apie užklausą pateikusį asmenį trumpąją žinute (SMS) ir (arba) el. pašto žinute, nurodant užklausą pateikusio asmens pateiktus kontaktinius duomenis (vardą (pavardę), telefono numerį).

23. Asmeninės kontaktinės informacijos įrašai informacijos telefonu 118 skelbiami ne ilgiau kaip 10 metų nuo duomenų užregistravimo dienos. Po 24 mėnesių nuo duomenų paskelbimo dienos duomenų subjektas yra informuojamas, kad reikia atnaujinti (sutikrinti) savo duomenis 118 duomenų bazėje. Bendrovė neatnaujintus duomenis saugo 10 metų. Pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui, duomenys ištrinami iš 118 duomenų bazės, registracijos formos sunaikinamos, išskyrus atvejus, kai yra gautas duomenų subjekto prašymas atnaujinti duomenis ir (arba) sutikimas pratęsti duomenų tvarkymo veiksmus naujam 10 metų laikotarpiui. Asmens duomenys iš tarnybinių stočių yra šalinami automatiniu būdu, t.y. duomenų šalinimas visiškai ar iš dalies atliekamas automatinėmis priemonėmis.

24. Informaciją apie vykdomą privačią komercinę veiklą Bendrovė skelbia iki vienerių metų, priklausomai nuo duomenų subjekto pasirinkimo. Likus 3 darbo dienoms iki skelbimo termino pasibaigimo, duomenų subjektas trumpąja žinute arba el. paštu automatiškai informuojamas apie termino pabaigą ir galimybę informacijos galiojimo terminą pratęsti. Pasibaigus informacijos galiojimo terminui, duomenys iš 118 duomenų bazės automatiškai ištrinami, registracijos formos sunaikinamos. Atnaujinus duomenis arba terminą pradedamas skaičiuoti naujai pasirinktas duomenų skelbimo terminas. Jei duomenys atnaujinti nepasibaigus pirmajam galiojimo terminui, pratęstas terminas pradedamas skaičiuoti nuo ankstesniojo pabaigos. Tuomet duomenys nenutrūkstamai skelbiami visą suminį laikotarpį. Asmens duomenys iš tarnybinių stočių yra šalinami automatiniu būdu, t.y. duomenų šalinimas visiškai ar iš dalies atliekamas automatinėmis priemonėmis.

25. Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti ar riboti paslaugos teikimą esant piktavališkiems vartotojų veiksmams. Svetainės vartotojams griežtai draudžiama programiškai keisti, adaptuoti, atakuoti svetainę ir jos turinį, generuoti užklausas, inicijuoti trumpųjų (SMS) žinučių siuntimą į kitus (nenurodytus registracijos metu) judriojo ryšio numerius, registruoti kitų asmenų duomenis ir judriojo ryšio numerius ir siųsti registracijos kodą patvirtinančias trumpąsias žinutes į juos bei užsakyti didesnius nei registracijai, slaptažodžio priminimui būtinus trumpųjų (SMS) žinučių kiekius (t. y. ne daugiau kaip po vieną trumpąją (SMS) žinutę). Paaiškėjus, kad svetainės turinys buvo keičiamas, kopijuojamas, atakuojamas, kitaip neigiamai veikiamas, ar įtarus tokius veiksmus, bus atliekamas tyrimas ir visa su tuo susijusi informacija perduodama Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms.

26. Asmens duomenų subjekto duomenys užregistruojami, jei subjektas susipažino su Privatumo taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

Jei dėl šių privatumo taisyklių aprašymo naudojimo metodų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu.: info@118.lt