Privatumo pranešimas


Telia customer service LT, UAB (toliau –  bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

 

Šis privatumo pranešimas:

•    apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;

•    paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;

•    informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

 

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2017 m. vasarį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis paslaugomis.

 

Sąvokos:

 

•    Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

•    Klientas – bet koks asmuo, kuris susipažinęs su privatumo pranešimu bei laikytosi jo nuostatų.

•    Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

•    Paslaugos – bet kokie, tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (arba) paslaugos.

•    Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie klientus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.

•    Vietos nustatymo duomenys – elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą. Pavyzdžiui, abonento arba galinio įrenginio, esančio  tam tikros judriojo ryšio tinklo bazinės stoties aprėpties zonoje, buvimo vieta yra laikoma vietos nustatymo duomenimis.

 

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų naudojamų ar užsakomų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.

 

Mes renkame duomenis:

•    kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;

•    kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų paslaugomis (pvz.: apsilankote mūsų interneto svetainėse);

•    kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

 

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 

•    pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, asmens, kontaktiniai duomenys;

•    duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;

•    duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;

•    kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;

•    kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Detalų „Telia customer service LT“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

 

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

 

„Telia customer service LT“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „Telia customer service LT“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Telia customer service LT“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

„Telia customer service LT“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 

     Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; leistinos skelbti informacijos apie abonentus pateikimas viešuose spausdintuose ar el. abonentų sąrašuose. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams.

     Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

     Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas.

     Kiti tikslai, kuriais „Telia customer service LT“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl „Telia customer service LT“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis „Telia customer service LT“ įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

 

Visais aukščiau paminėtais atvejais „Telia customer service LT“ tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

 

„Telia customer service LT“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

 

Kaip saugome Jūsų duomenis?

 

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra mums labai svarbus.

 

Jūsų asmens duomenims tvarkyti „Telia customer service LT“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Telia customer service LT“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

 

Kam teikiame Jūsų duomenis?

 

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 

•    Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „Telia customer service LT“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

 

„Telia customer service LT” duomenų tvarkytojų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

 

•    Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 

•    Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

 

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

Kaip naudojame slapukus?

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Telia customer service LT“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Telia customer service LT“ teikiamas paslaugas.

 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 

•    Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

•    Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.

•    Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.

•    Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

 

Slapuko pavadinimas

 

Aprašymas

 

Sukūrimo momentas

 

Galiojimo laikas

 

Naudojami duomenys

 

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga

 

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

 

Pirmo įėjimo į puslapį metu

 

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus, 10 minučių, iki naršyklės uždarymo

 

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“

ASP.NET_Sessionld

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

 Unikalus identifikatorius

Uid

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

60 dienų

Unikalus identifikatorius

CM14

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

14 dienų

Unikalus identifikatorius

CM

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

1 diena

Unikalus identifikatorius

TPC

Identifikuojama ar vartotojas priima trečiųjų šalių slapukus

Įėjimo į puslapį metu

14 dienų

Unikalus identifikatorius

atm_adt4

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Unikalus identifikatorius

atm_cat

Identifikuojama ar vartotojas priima slapukus

Įėjimo į puslapį metu

14 dienų

Unikalus identifikatorius

Ibbid

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

cid

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

60 dienų

Unikalus identifikatorius

Ut

Fiksuojamas unikalaus identifikatoriaus sukūrimo laikas

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Laikas

Sc

Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Duomenų bazėje nustatyti vienetai

Lst

Fiksuojamas paskutinis unikalaus identifikatoriaus sąveikos laikas

Įėjimo į puslapį metu

1 diena

Laikas

Uid

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Unikalus identifikatorius

LimitatorInformer _Engine_dbofc

Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Duomenų bazėje nustatyti vienetai

LimitatorInformer _Engine_dbofp

Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis

Įėjimo į puslapį metu

365 dienas

Duomenų bazėje nustatyti vienetai

lastCalcT1

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

lastCalcT2

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

adntKeyTarget OldAdocean VarsString

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

lastCalcT

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

adnKeyTargetId

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

be galiojimo pabaigos

Unikalus identifikatorius

C

Identifikuojama ar vartotojas priima slapukus

Įėjimo į puslapį metu

60 dienų

Unikalus identifikatorius

EBFC19170724

Identifikuojamas dienos parodymų dažnio kiekis išsiplėčiančiai reklamai

Įėjimo į puslapį metu

7 dienos

Unikalus identifikatorius

EBFCD19170724

Identifikuojamas dienos parodymų dažnio kiekis išsiplėčiančiai reklamai

Įėjimo į puslapį metu

7 dienos

Unikalus identifikatorius

cid

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Įėjimo į puslapį metu

60 dienų

Unikalus identifikatorius

 

 

 

 

 

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

 

„118.lt“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „118.lt“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

 

Jūs turite teisę:

 

•    kreiptis į „Telia customer service LT“ su prašymu suteikti informaciją apie „Telia customer service LT“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

•    kreiptis į „Telia customer service LT“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

•    kreiptis į „Telia customer service LT“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

•    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Telia“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

•    Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Telia customer service LT“  veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

 

•    raštu – el. paštu: info@telia.lt;

•    žodžiu –(8 5) 236 8301;

•    raštu – adresu: Vytenio g. 18, 03503 Vilnius;

 

„Telia customer service LT“ yra įsipareigojusi vykdyti atsakingą ir tvarų verslą. Jei Jums kelia susirūpinimą tai, kad galimai nesilaikoma šio pranešimo ar teisės aktų, Jūs taip pat galite išsakyti savo susirūpinimą naudodamiesi mūsų „Skaidrumo linija“ (angl. Speak-Up Line).

 

Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

 

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

 

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

 

Kaip su mumis susisiekti?

 

Kviečiame Jus kreiptis į „ „Telia customer service LT“  dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 

•    raštu – el. paštu: info@telia.lt;

•    žodžiu –(8 5) 236 8301;

•    raštu – adresu: Vytenio g. 18, 03503 Vilnius;

 

s galite kontroliuoti ir / ar ištrinti slapukus atitinkamai koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus dėl slapukų. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju lankantis mūsų ir mūsų partnerių svetainėse kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Išsamesnė informacija pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.